หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเอื้ออาทร
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
ส่งเสริมการผลิตอาหาร ปลอดภัยจากสารพิษ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย บริหารจัดการดี "
วิสัยทัศน์ อบต.โพนทอง
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มมูลค่การผลิตและดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนข้มแข็ง และสังคมเอื้ออาทรต่อกัน
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ
  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ
  การผังเมือง
  ระบบจราจร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพต่างๆ
  ด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ /พัฒนาผู้พิการ /พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ /ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
  ด้านการศึกษา
  สุขภาพอนามัยของประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย/สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
Phon Thong Subdistrict Administrative Organization
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 036-472-349 โทรสาร : 036-472-349
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 4,143,589 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10