หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    - การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ฯ
    - No Gift Policy
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - ร้องเรียนร้องทุกข์
    - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
    - ร้องเรียนทุจริต
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - Facebook
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนดำเนินงานประจำปี 2565
    - แผนดำเนินงานประจำปี 2565
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
    - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
    - คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา
    - คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
    - คู่มือปฏิบัติงานครู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือประชาชน-คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    - คู่มือประชาชน-คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
    - คู่มือประชาชน-คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2564
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2564
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2564
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม 2565
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
    - ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2565
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
    - แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
    - แบบคำร้องทั่วไป
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ประกาศการจัดทำแผนการใช้เงินรวมไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศนโยบายบริหารงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2565
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
    - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีพ.ศ.2565
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
    - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง
    - ประกาศหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
Phon Thong Subdistrict Administrative Organization
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 036-472-349 โทรสาร : 036-472-349
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,498,658 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10