หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 

นายธนกฤต ม่วงสว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 75 
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 67 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนา [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 77 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 139 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันว [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 115 
 
 
ข่าวสาร
ภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2489  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
 
   
 
ลบ 0023.5/ว 1494 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1490 ลว.16 ส.ค.65) [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก ที่ ลบ0023.5/ว 3288 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา DLA AWARD 2022 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1479 ลว.15 ส.ค.65) [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดการรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกรียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 3223 ลว.9 ส.ค.65) [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 5 (0023.3/ว 1444 ลว.9 ส.ค.65) [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ นส ที่ ลบ 0023.4/ว 3194 ลว 8 ส.ค. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1433 ลว.8 ส.ค.65) [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (The Smart City Showcase Awards 2022) (ลบ 0023.3/ว 1432 ลว 8 ส.ค. 65) [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ ที่ ลบ 0023.4/ว 3173 ลว 5 สิงหาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศฯ นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 3172 ลว 5 สิงหาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1419 ลว.4 ส.ค.65) [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 3 (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1392 ลว 3 ส.ค.2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ รุ้เท่าทันสื่อยุคติจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ (ลบ 0023.3/ว1391 ลว.3 ส.ค.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2565 (ลบ0023.3/ว1390 ลว.3 ส.ค.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
โครงการอบรมอนนไลน์ การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (ลบ0023.3/ว 1389 ลว.3 ส.ค.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 7-2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 234 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7 2565 วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 210 
 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
 
   
 
อบต.มหาสอน ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 206 
ทต.ป่าตาล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลองคูคลอ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ดีลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลดีลัง รับซื้อขยะมีมูลค่า หมู่ 3 ตำบลดีลัง ณ ศาล [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง โดยนายสมศักดิ์ สง่าเม่น นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง คณะผู้บริหาร สมาชิ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ดีลัง โครงการท้ัองถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พร [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง มอบหมายให้งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 นาย รับผ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ป่าตาล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ให้กับโรงเรียนลพบ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแหลม พิํธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พัน [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวสำโรง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เปิดจองวัคซีน Moderna ล่วงหน้า [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวสำโรง ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนโดยใช้ยางยืดและงานอนามัยนักเร [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยหิน โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 8 บ้านฝายพัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวั [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยหิน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
   
 


อบต.สนามแจง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางถนนซอยบ้านนางสา [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.เพนียด จ้างจ้างเหมาจดมาตรน้ำ เก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗ และ๘ ตำบลเพนียด โดยวิธีเฉพ [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณระบบประปากลุ่มบ้านเนินเขาแหลม พื้น [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง จ้างก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็กถัก บริเวณภายในกลุ่มบ้านวังเพลิง พื้นที่หมู่ที่ ๑ [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง จ้างก่อสร้างศาลาพักร้อน บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ หน้ากลุ่มบ้านนายชิต พ [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสายกลุ่มบ้านโคกกรวด (กลุ [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทม.บ้านหมี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทต.เขาพระงาม ปรับปรุงผิวจราจร โดยลาดยางบ Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 6/2 (บ้านบ่อแก้ว) หมู่ [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทต.เขาพระงาม ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/12 (ซอยน้องบีม) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระง [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทต.เขาพระงาม ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 3/13(ซอยน้องรื่นจิตร) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพ [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.ท่ามะนาว จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๗ ตำบลท่ามะนาว อ [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.ท่ามะนาว จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกในส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนสาย ๒๐๘๙ ถึงฟาร์มหมูนา [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.ห้วยขุนราม โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองเมือง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


ทต.โพตลาดแก้ว ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.หัวสำโรง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.หัวสำโรง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.หัวสำโรง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองระบายน้ำใหญ่มหาราช ๒ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๕ ถึง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.หัวสำโรง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองระบายน้ำใหญ่มหาราช ๒ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ ถึง [ 16 ส.ค. 2565 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-001 ห [ 3 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-001 ห [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]

 
   
 
การยื่นชำระภาษี (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 1  
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

หมี่กรอบ/หมูส้ม

หลวงพ่อปากแดง วัดทุ่งทะเลหญ้า
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องแจ้งบริการตัดกิ่งไม้ แบบแจ้งเสียภาษี
 
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
สายตรงนายก
โทร : 098-0671808
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
Phon Thong Subdistrict Administrative Organization
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 036-472-349 โทรสาร : 036-472-349
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,214,636 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
อบต.โพนทอง

facebook
อบต.โพนทอง
อบต.โพนทอง