หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 4096 ลว 12 ต.ค. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 434 
ที่ ลบ 0023.5/ว1866 ลว. 12 ตค.65 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอาุย พิการ และเอดส์ งวด 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1868 ลว.12 ตค.65 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 80 
ีที่ ลบ 0023.5/ว 1867 ลว 12 ตค.65 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และด้านน้ำบาดาล [ 12 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1869 ลงวันที่ 12 ตค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข [ 12 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ลบ 0023.5/ว 4063 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 4036 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 4021 ลว. 6 ต.ค. 2565 เรื่อง การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 86 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1835 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1833 ลว. 4 ต.ค.2565 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
ขอความร่วมมือ อปท.สำรวจรายชื่อพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 1819 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
ลบ 0023.5/ว 1791 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งขอ้หารือของจังหวัดมหาสารคาม กรณีเทศบาลเมืองมหาสารคามจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุดที่ ลบ 0023.3/ว 3956 ลว 30 ก.ย.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1770 ลว.28 ก.ย.65 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.65 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1761 ลว. 27 กันยายน 2565 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
ลบ 0023.5/ว 1733 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
ลบ 0023.5/ว 1734 วันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9-2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 688 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 618 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย ที่ ลบ 0023.3/ว 1741 ลว. 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.๑) ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1740 ลว 26 ก.ย.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของ สพบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1727 ลว. 22 ก.ย.65 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 121 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
Phon Thong Subdistrict Administrative Organization
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 036-472-349 โทรสาร : 036-472-349
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,115,910 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10