หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 ก.ค. 61 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5 ลว. 7 พ.ย.65 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร ปีงบ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/2051 ลว. 7 พ.ย.65 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ ปีงบ 2566 เงินอุุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ที่ลบ 0023.5/ว 2050 ลว. 7 พ.ย.65 เรื่อง การโอนจัดสรร ปีงบ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาส 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด ลย 0023.5/ว2049 ลงวันที่ 7 พ.ย.65 เรื่อง การโอนจัดสรรฯ ปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการรศึกษาภาคบับคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2048 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 [ 6 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [ 6 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
ลบ 0023.5/ว 2017 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุงตาราง Factor F [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด.ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 65 [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 121 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 11 2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 470 
หารือการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ที่ ลบ 0023.4/ว 4299 ลว 1 พ.ย. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1992 ลว. 1 พ.ย.65 โอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10-2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 487 
ลบ 0023.5/ว 1943 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
ลบ 0023.5/ว 1942 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกันยายน 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1941 ลว. 27 ตค.65 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับทีา่ 5) พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 22 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (ELE) ที่ ลบ 0023.4/ว 4183 ลว 21 ต.ค. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การตอบข้อหารือประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ที่ ลบ 0023.4/ว 1920 ลว 21 ต.ค. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 4176 ลว 21 ต.ค. 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ที่ ลบ 0013.5/ว 1917 ลว.21 ตค.65 เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯที่ดิน [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1905 เรื่อง แจ้งโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1904 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวด 9/2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นส ที่ ลบ 0023.4/ว 4144 ลว 19 ต.ค. 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 4135 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
Phon Thong Subdistrict Administrative Organization
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 036-472-349 โทรสาร : 036-472-349
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,116,422 เริ่มนับ 14 ก.พ. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10