สำนักปลัด

vanli

 

Terachai

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 

 ThongchaiD

นายธงชัย   แดงดีมาก

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 0839783706 

Sopapan

นางโสภาพรรณ   จันหน่อแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

โทร.

Pi mas

 นางปิยะมาศ   เลิศจามีกร

นักวิชาการศึกษา

โทร. 0867658077

 

Nan 

นางสาวณัฐกานต์   ต้นสาลี

นักทรัพยากรบุคคล

โทร. 0890808146

Mamm

นางเดือนเพ็ญ   แดงดีมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0896159023

 

นางสาวชนกพร   บัวอุไร

นักพัฒนาชุมชน

โทร. 0817445519

 

 

S boon

 นายสมบูรณ์   ผ่องวิถี

 พนักงานขับรถยนต์

โทร. 0845687120

Nuch

นางสาวอรนุช   ศรีรักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 0819942786

Wpen

นางสาวณิรัชญา   กระเป๋าทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร. 0895172095

Ch Wat

นายชัยวัฒน์   จำลองเพ็ชร์

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร. 0871223919

Pech ra

นางเพชรา   สายโสภา

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร. 0870935289

jesien

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn