องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          1. ลักษณะที่ตั้ง   อาณาเขต   

             องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็น อบต.  หนึ่งในจำนวน อบต. ทั้งหมดของจังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  ประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากอำเภอ เมืองลพบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ  30  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  14.04   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  8,775   ไร่

                 อาณาเขต        พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีอาณาเขตติดต่อ     ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลบ้านกล้วย, สายห้วยแก้ว   จังหวัดลพบุรี

                   ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลสนามแจง, หนองทรายขาว   จังหวัดลพบุรี

                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลบ้านกล้วย, หนองทรายขาว   จังหวัดลพบุรี

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลเชียงงา,   เทศบาลเมืองบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี

          2. ลักษณะภูมิประเทศ

              พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร                

          3  ลักษณะภูมิอากาศ

            ลักษณะภูมิอากาศ   เป็นลักษณะแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้วยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นด้วย

                ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด   ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม  

                ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนมากในช่วงระยะปลาย เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม  

               ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศหนาวเป็นระยะเวลาช่วงสั้น ๆ   

          4.  เขตการปกครอง 

               องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1  ตำบล  7  หมู่บ้าน

          5.  ประชากร

              ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร  ของตำบลโพนทองปี  2558   มีจำนวน  3,548  คน แยกเป็นชาย  1,674  คน  หญิง  1,874 คน  มีบ้านเรือนจำนวน 1,392 ครัวเรือน คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  252.70  คน / ตารางกิโลเมตร   มีจำนวน  7  หมู่บ้าน  ข้อมูลประชากรในแต่ละหมู่บ้าน   มีดังนี้

                1. หมู่ที่ 1  บ้านหัวเขา           มีจำนวนครัวเรือน  217  ครัวเรือน  มีประชากร  454 คน  แยกเป็น ชาย 210 คน  หญิง 244 คน

                2. หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งทะเลหญ้า    มีจำนวนครัวเรือน  142  ครัวเรือน  มีประชากร  440 คน  แยกเป็น ชาย 205 คน  หญิง 235 คน

                3. หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งทะเลหญ้า    มีจำนวนครัวเรือน  131  ครัวเรือน  มีประชากร  401 คน  แยกเป็น ชาย 179 คน  หญิง 222 คน

                4. หมู่ที่ 4  บ้านหมี่ใหญ่          มีจำนวนครัวเรือน   94  ครัวเรือน   มีประชากร  290 คน  แยกเป็น ชาย 150 คน  หญิง 140 คน

                5. หมู่ที่ 5  บ้านหมี่ใหญ่          มีจำนวนครัวเรือน  201  ครัวเรือน  มีประชากร  629 คน  แยกเป็น ชาย 283 คน  หญิง 346 คน

                6. หมู่ที่ 6  บ้านหมี่ใหญ่          มีจำนวนครัวเรือน  348  ครัวเรือน  มีประชากร  770 คน  แยกเป็น ชาย 375 คน  หญิง 395 คน

                7. หมู่ที่ 7  บ้านหมี่ใหญ่          มีจำนวนครัวเรือน  259  ครัวเรือน  มีประชากร  564 คน  แยกเป็น ชาย 272 คน  หญิง 292 คน

    ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (สำนักทะเบียนอำเภอบ้านหมี่)   ข้อมูล  ณ  เดือน กกันยายน  พ.ศ. 2558

           

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn