แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

              1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ

              1.2 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ

              1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการผังเมือง

              1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

              2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ

              2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ/พัฒนาผู้พิการ/พัฒนาเด็ก  และเยาวชน พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

              2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

              2.4 แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

              3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตย/สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

              3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

              4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              4.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/สวนสาธารณะต่าง ๆ

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

              5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่น

              5.2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

              5.3 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองและบำรุงรักษาป่าและน้ำ

          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

              6.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งขอมูลข่าวสารและศักยภาพในการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

          1. ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน

          2. ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชานอย่างเต็มที่

          3. ดำเนินการเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

          4. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

          5. ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ในแบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

          6. ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ เช่น ข้าวปลอดสารพิษ  ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

          7. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนให้มีการแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค

          8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายให้มากขึ้น

          9. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

        10. ให้บริการด้านการศึกษา ในทุกระบบแก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสม โดยเฉพาะการขยายโอกาสให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษา

        11. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐานในการเรียนการสอน ความพร้อมในทุกด้านให้เพียงพอ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาจากส่วนกลางต่อไป

        12. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเตรียมความพร้อมของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาอย่างทั่วถึงสนับสนุนบุคคลที่พ้นวัยเรียนให้ได้รับการศึกษานอกระบบให้มากขึ้น

        13. ส่งเสริมและปรับปรุงการบริการด้านการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

        14. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

        15. ส่งเสริมด้านการกีฬา/กิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

        16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และและผู้ด้อยโอกาส

        17. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคมในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

        19. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการบริการแก่ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

        20. ปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน/พนักงานจ้างให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

        21. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        22. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนของประชาชนได้

        23. ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการของประชาชนให้มาก   ยิ่งขึ้น

        24. ปรับปรุงด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อความน่าอยู่ของชุมชนและเมืองต่อไป

        25. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเมือง

******************************************

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn