ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้

1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ

2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน

3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติ            

    คณะผู้บริหาร

4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

7. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด

 

คู่มือประชาชน
1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
2. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3. การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
4. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
5. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. การขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
7. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
8. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามาตรา 33
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
      กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
15. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
16. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

18. การขออนญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

19. การขออนุญาตัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

20. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

21. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

22. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23. การแจ้งขุดดิน

24. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

25. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

26. การแจ้งถมดิน

27. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

28. การชำระภาษีบำรุงท้องที่

29. การชำระภาษีป้าย

30. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

31. การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

32. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

33. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn