ประกาศทุกประเภท


2022-01-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-01-10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๖,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-05 จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-12-24 จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-30 ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-25 จ้างทำอาหารพร้อมน้ำและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-11-02 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-27 จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-003 หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านนายเหลี่ยม ศรีสุพรรณ ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนายเหลี่ยม ศรีสุพรรณ ถึงบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ช่วงที่ 3 บริเวณหลังโรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า ถึงบ้านนายบุญมา สุริยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-23 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๖ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก แบบทรงสูง จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-09-14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๖,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2021-08-30 จ้างจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-05 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-05 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-02 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-22 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-06-10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-03 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กง 4581 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-28 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-001 บริเวณซุ้มประตูวัดบ้านหมี่ใหญ่ ถึง บริเวณบ้านอาจารย์สนอง สบายจิต

2021-04-28 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-003, ลบ.ถ.93-015 หมู่ที่ 1

2021-04-27 ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-04-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ยางมะตอย ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 1,6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 1,6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-17 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 1,6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 1,6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-03 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-02 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 1,6 ตำบลโพนทอง

2021-02-16 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-03 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP๓๐๕d (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘ ๖๐ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-26 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิิ่น ลบ.ถ.93-030 สายสระหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิิ่น ลบ.ถ.93-030 สายสระหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-06 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิิ่น ลบ.ถ.93-030 สายสระหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-04 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิิ่น ลบ.ถ.93-030 สายสระหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง

2020-12-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-12-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายสระหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-09 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 1,6 ตำบลโพนทอง

2020-12-09 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-030 สายสระหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง

2020-12-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-03 จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมน้ำ เพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ด้านอาหาร ร้านค้า แผงลอย ร้านชำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-11-02 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-10-26 จ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ถนนคสล.หมู่ที่ ๖ สายสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-23 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ลบ.ถ. ๙๓-๐๑๗ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-14 จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ลบ.ถ.๙๓-๐๑๖ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-14 จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ลบ.ถ.๘๓-๐๐๗ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-11 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR-๒๕๓๐W (NPG-๕๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-01 จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา (ฝั่งขวา)

2020-04-17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-16 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลบ.ถ.93-001 หมู่ที่ 3

2020-03-16 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา(ฝั่งขวา)

2019-12-18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 ซื้อถ้วยรางวัล ชุดกีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาโพนทองต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-01 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-08 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายคันคลองส่งน้ำ ๑๔ ขวา ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ หมู่ที่ ๖ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-23 จ้างรถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำ ๑๔ ขวา (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) ข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง สูง ๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 จ้างดำเนินการงานขุดดิน งานปักเสาไฟ งานกรุทางถ่างป่า และค่าเดินสายและติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-09 จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำ ๑๔ ขวา (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) ข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-09 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดอกลำโพง จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-03 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๓ จุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บริเวณพื้นที่ ๑-๗ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-30 ซื้อวัสดุของโครงการสนับสนุนและการจัดบริการตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการองค์บริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-22 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-20 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน ๖ คัน และรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ในโครงการผู้สูงอายุสุขใจทำบุญไหว้พระ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-18 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน ๗ คัน ในโครงการผู้สูงอายุสุขใจทำบุญไหว้พระ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-010 สายคลองส่งน้ำ 13 ขวา หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-12-24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-010 สายคลองส่งน้ำ 13 ขวา หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-12-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-002 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-11-27 จ้างตรวจเช็ครถตามระยะ พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ Ford หมายเลขทะเบียน กง ๔๕๘๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-002 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-11-26 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-010 สายคลองส่งน้ำ 13 ขวา หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่

2018-11-26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-002 หมู่ที่ 3

2018-11-26 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-010 หมู่ที่ 3

2018-11-26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.93-002 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn