ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และ ยังไม่เคยมาขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถมายื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ร้านค้า)

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม

ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี (ทุ่งนา)

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม

ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ป้าย)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

ยื่นแบบคำขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535

พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

หากพ้นกำหนดการชำระภาษีดังกล่าว ต้องเสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย...

“ท่านคือบุคคลสำคัญในการพัฒนาตำบลของเรา”

เสียภาษีเป็นหน้าที่ จะได้มีเงินพัฒนาตำบล อบต.คืนให้ท่านอีกหน

ในรูปผลของการพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร/โทรสาร. 036-472349

หมู่ที่ 2  สนามกีฬาฟุตบอล

 Sport2

หมู่ที่ 3 สนามกีฬาตะกร้อ

Sport3

หมู่ที่ 4  สนามกีฬาเปตองSport4

หมู่ที่ 5 ลานกีฬาอเนกประสงค์

Sport5

หมู่ที่ 6 สนามกีฬาอเนกประสงค์

Sport6

หมู่ที่ 7 สนามกีฬาอเนกประสงค์

Sport7